Hummingbird
Eduardo Ribeiro Vega, designer
5 3/4 x 4 3/8 x 4 7/8 inches (14.6 x 11 x 12.4 cm)
Issued 2019

Swarovski Mother Nature Collection

Previous             Next

Swarovski gallery