Snowflake
Martin Zendron, designer
Christmas Ornament, Annual Edition 1994

Previous             Next

Swarovski gallery