Snowflake
Martin Zendron, designer
Christmas Ornament, Annual Edition 1996

Previous             Next

Swarovski gallery