Stellar Snowflake
Martin Zendron, designer
Christmas Ornament, Annual Edition 2003

Previous             Next

Swarovski gallery